14. Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna czeka na zgłoszenia

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek ogłasza 14. edycję
ogólnopolskiego konkursu o

GDYŃSKĄ
NAGRODĘ
DRAMATURGICZNĄ

dla najlepszej sztuki przeznaczonej na scenę dramatyczną, napisanej po polsku przez żyjącego autora. Do konkursu mogą zostać zgłoszone utwory, które zostały napisane w okresie 12 miesięcy przed terminem nadsyłania prac. Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2020 (decyduje data stempla pocztowego).

Nagroda wynosi 50 tys. zł brutto. Finał konkursu odbędzie się w maju 2021 roku podczas 15. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port.
Zgłoszenia do konkursu dokonuje autor sztuki lub osoba przez niego upoważniona, przesyłając jej wydruk w trzech egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną na adres:

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza
ul. Bema 26, 81- 381 Gdynia
z dopiskiem: GDYŃSKA NAGRODA DRAMATURGICZNA.

Warunkiem dopuszczenia utworu do konkursu jest dołączenie własnoręcznie podpisanego przez autora zgłoszenia. Wzór zgłoszenia oraz regulamin konkursu znajdują się na stronach internetowych: www.teatrgombrowicza.art.pl oraz www.gnd.art.pl.

Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail: gnd@teatrgombrowicza.art.pl

REGULAMIN KONKURSU
O GDYŃSKĄ NAGRODĘ DRAMATURGICZNĄ

§1 Organizatorzy konkursu
1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady przeprowadzenia ogólnopolskiego konkursu literackiego o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną (dalej „Konkurs”). Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej www.gnd.art.pl/regulamin/.
2. Ideą Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej jest promocja polskiej sztuki dramaturgicznej, inspirowanie nowych zjawisk w obrębie dramatu oraz ułatwienie im włączenia do publicznego obiegu w formie spektakli teatralnych, pokazów warsztatowych, czytań czy publikacji książkowych.
3. Inicjatorem i fundatorem Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej jest Gmina Gdynia – kontakt: Urząd Miasta Gdyni al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia. Partnerem Gminy Gdynia w organizacji konkursu jest Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni – kontakt: ul. Bema 26, 81-381 Gdynia, będący samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Gdynia pod numerem 4 (dalej „Teatr”).
4. Konkurs odbywa się co roku w terminie ustalonym przez Teatr i ma charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych.
5. Naruszenie Regulaminu przez uczestnika Konkursu powoduje utratę prawa uczestnictwa w Konkursie oraz utratę prawa do otrzymania Nagrody.
§2 Nagroda
1. Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna (dalej „Nagroda”) jest przyznawana corocznie za najlepszą sztukę przeznaczoną na scenę dramatyczną (dalej „Utwór”).
2. Nagrodę za najlepszy Utwór stanowi statuetka i 50 000 złotych brutto.
3. Zwycięzcą Konkursu może być tylko jeden Utwór.
4. Nagroda jest wręczana autorowi Utworu. W przypadku, gdy zwycięski Utwór został napisany przez współautorów, Nagrodę stanowi statuetka oraz 50 000 złotych brutto dzielone w częściach równych pomiędzy współautorów.
5. Po ogłoszeniu wyników Konkursu, Nagroda wypłacana jest przez Fundatora przelewem na rachunek bankowy autora zwycięskiego Utworu, w terminie 14 dni od dnia podania numeru rachunku.
6. Teatrowi przysługuje prawo do premierowego wystawienia w kolejnym sezonie artystycznym jednego z pięciu Utworów zakwalifikowanych do finału.
7. Nagroda podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
§3 Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone Utwory przeznaczone na scenę dramatyczną, napisane w języku polskim przez żyjącego autora.
2. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone Utwory, które zostały napisane w okresie 12 miesięcy przed terminem nadsyłania Utworów określonym w ust. 7 poniżej.
3. Jeden autor może zgłosić do Konkursu nie więcej niż dwa Utwory. Każdy Utwór wymaga oddzielnego zgłoszenia.
4. W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie konieczne jest dostarczenie formularza zgłoszeniowego podpisanego przez autora Utworu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu „Zgłoszenie udziału w Konkursie” (dalej „Zgłoszenie”).
5. Do Zgłoszenia należy dołączyć Utwór w formie wydruku komputerowego w trzech egzemplarzach (czcionka Times New Roman rozmiar 12 lub analogiczna) oraz w formie elektronicznej na płycie lub pendrivie (plik w formacie doc oraz plik w formacie pdf). Wszystkie kartki każdego egzemplarza wydruku powinny być trwale sczepione (zszyte lub zbindowane).
6. Zgłoszenie należy dostarczyć na adres: Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza, ul. Bema 26, 81-381 Gdynia, z dopiskiem: Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna.
7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie podpisanego Zgłoszenia wraz z Utworem w terminie do 31 grudnia każdego roku. O doręczeniu Zgłoszenia w terminie na adres Teatru decyduje data nadania w placówce operatora pocztowego (data stempla pocztowego).
8. Z chwilą dostarczenia Utworu, Teatr nabywa prawo własności do wszystkich nośników na których Utwór został utrwalony. Teatr nie zwraca dostarczonych Utworów.
9. Z udziału w Konkursie wyklucza się Utwory, których autorami (współautorami) są członkowie Kapituły Nagrody, członkowie Komisji Artystycznej oraz przedstawiciele Teatru.
10. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez uczestnika Konkursu.
§4 Przebieg konkursu
1. Laureat Nagrody za najlepszą sztukę przeznaczoną na scenę dramatyczną wyłaniany jest w procedurze konkursowej, w oparciu o takie kryteria jak walory literackie i sceniczne Utworu, oryginalność formalna i tematyczna Utworu.
2. Konkurs składa się z trzech etapów:
a) pierwszy etap: Komisja Artystyczna dokonuje wstępnej oceny walorów artystycznych nadesłanych Utworów, dopuszczając do drugiego etapu jedną czwartą spośród nich, ale nie więcej niż 40 (czterdzieści) Utworów,
b) drugi etap: Kapituła Nagrody wybiera do pięciu Utworów, które przechodzą do finału,
c) trzeci etap (finał): Kapituła Nagrody rozstrzyga Konkurs przez wskazanie jednego kandydata do Nagrody.
3. Nagrodę przyznaje Prezydent Miasta Gdyni na wniosek Kapituły Nagrody.
4. O zakwalifikowaniu do finału autorzy Utworów zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w Zgłoszeniu. Lista Utworów zakwalifikowanych do finału zostanie podana do publicznej wiadomości w lutym, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej.
5. Po zakończeniu drugiego etapu Konkursu, Teatr przewiduje publiczną prezentację Utworów zakwalifikowanych do finału w formie czytania / szkicu scenicznego oraz ich publikację książkową.
6. Utwory zakwalifikowane do finału Konkursu zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej w bazie sztuk na stronie internetowej Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej.
7. Rozstrzygnięcie Konkursu przewidziane jest w maju. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej.
§5 Komisja Artystyczna
1. Zadaniem Komisji Artystycznej jest wstępna ocena nadesłanych Utworów i wyłonienie spośród nich puli Utworów dopuszczonych do drugiego etapu Konkursu.
2. Członków Komisji Artystycznej powołuje i odwołuje Koordynator Konkursu.
§6 Kapituła Nagrody
1. Zadaniem Kapituły Nagrody jest:
a) wyłonienie spośród propozycji zgłoszonych przez Komisję Artystyczną do pięciu Utworów, które przechodzą do finału,
b) rozstrzygnięcie Konkursu poprzez wskazanie jednego kandydata do Nagrody.
2. Członków Kapituły powołuje Prezydent Miasta Gdyni.
3. Członkostwo w Kapitule ma charakter kadencyjny. Kadencja trwa trzy lata.
4. Przewodniczącego Kapituły członkowie Kapituły wybierają spośród siebie na okres jednego roku. Przewodniczący kieruje pracami Kapituły i przewodniczy jej obradom.
5. Kapituła podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał. Do podjęcia uchwały potrzebna jest obecność ponad 50% członków Kapituły. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego. Decyzje Kapituły są ostateczne, nie przysługuje od nich odwołanie i nie wymagają uzasadnienia. W uzasadnionych wypadkach posiedzenia Kapituły mogą być przeprowadzane przy wykorzystaniu środków technicznych umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość.
6. Członek Kapituły, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu, przedstawia na piśmie swoje propozycje, stosownie do celu i przedmiotu posiedzenia, z wyłączeniem pisemnego złożenia głosu.
7. Sprawami organizacyjnymi Kapituły zajmuje się sekretarz Kapituły do którego obowiązków należy m.in.:
a) przygotowywanie materiałów informacyjnych dla członków Kapituły,
b) protokołowanie obrad,
c) stały kontakt z członkami Kapituły, w tym powiadamianie o terminach spotkań i porządku obrad,
d) pełnienie wszelkich czynności wykonawczych wynikających z bieżących prac Kapituły i podejmowanych przez Kapitułę decyzji.
8. Sekretarz Kapituły nie jest członkiem Kapituły Nagrody i nie ma prawa głosu w jej pracach.
§7 Koordynator konkursu
1. Funkcję Koordynatora konkursu pełni Dyrektor Artystyczny Teatru.
2. Koordynator konkursu nadzoruje prace związane z przygotowaniem i przebiegiem Konkursu. Do zadań Koordynatora konkursu należy w szczególności:
a) planowanie budżetu Konkursu oraz kontrola nad jego prawidłowym wykorzystaniem,
b) powołanie Komisji Artystycznej,
c) powołanie sekretarza Kapituły,
d) powołanie Biura Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, odpowiedzialnego za realizację poszczególnych zadań, w tym za przeprowadzenie procedury konkursowej, organizację spotkań finalistów Konkursu z publicznością połączonych z prezentacją wyróżnionych Utworów, organizację uroczystości wręczenia Nagrody, jak również za propagowanie jej idei i wszelkie działania promocyjne.
3. Koordynator konkursu podejmuje decyzje w sprawie zakwalifikowania Utworu do Konkursu. Decyzje te są ostateczne, nie przysługuje od nich odwołanie i nie wymagają uzasadnienia.
4. Prezydent Miasta Gdyni udziela Dyrektorowi Artystycznemu Teatru upoważnienia do podejmowania, w uzgodnieniu z Wydziałem Kultury, decyzji w sprawach nieobjętych postanowieniami Regulaminu.
§8 Prawa autorskie
1. Z chwilą zgłoszenia Utworu do Konkursu, każdy uczestnik (dalej „Autor”) wyraża zgodę na niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie z Utworu przez Teatr wraz z prawem do udzielania sublicencji (dalej „Licencja”). Udzielenie Licencji, w tym wyrażenie przez Autora wszelkich poniższych zgód, zezwoleń i upoważnień następuje nieodpłatne i Autorowi nie przysługuje wynagrodzenie z tego tytułu.
2. Teatr jest uprawniony do korzystania z Utworu w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu zarówno nieodpłatnie, jak i pobierając opłaty na swoją rzecz, w tym w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z Konkursem, w szczególności, Teatr jest uprawniony do:
a) utrwalania i zwielokrotniania Utworu w zakresie wynikającym z prac Komisji Artystycznej i Kapituły Nagrody,
b) rozpowszechniania Utworu poprzez zamieszczenie jego wersji elektronicznej w bazie sztuk na stronie internetowej Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej – w przypadku zakwalifikowania Utworu do finału,
c) rozpowszechniania Utworu w formie czytania / szkicu scenicznego – w przypadku zakwalifikowania Utworu do finału,
d) rozpowszechniania Utworu poprzez jego publikację książkową – w przypadku zakwalifikowania Utworu do finału.
3. Licencja udzielona przez Autora obejmuje korzystanie z Utworu w całości lub w części na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie egzemplarzy Utworu wszelką znaną techniką (systemie, rodzaju zapisu), w tym drukarską, reprograficzną, magnetyczną, cyfrową, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do danej formy zapisu, bez żadnych ograniczeń ilościowych,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w każdej formie lub technice, w tym poprzez sieć informatyczną i multimedialną (w tym Internet), w tym także wydawanie w wydawnictwach drukowanych i multimedialnych (np. materiały informacyjne i promocyjne), bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od formatu, systemu lub standardu.
4. Licencja obejmie zgodę Autora Utworu zakwalifikowanego do finału na rozporządzanie i korzystanie przez Teatr z opracowania Utworu (prawa zależne), na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej.
5. Autor Utworu zakwalifikowanego do finału upoważnia Teatr do wykonywania autorskich praw osobistych w jego imieniu. Teatr zobowiązuje się do każdorazowego oznaczania autorstwa Utworu. Autor zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych w sposób naruszający uzasadniony interes Teatru.
§9 Dane osobowe
1. Uczestnik zgłaszając swój udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Teatr swoich danych osobowych podanych w Zgłoszeniu oraz w związku z Konkursem, w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. W tym, uczestnik wyraża zgodę na ujawnienie do publicznej wiadomości swoich danych osobowych tj. imienia i nazwiska w przypadku, gdy jego Utwór zostanie zakwalifikowany do finału, a także gdy jego Utwór zostanie nagrodzony w Konkursie.
2. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) Teatr informuje, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych zgodnie z ust. 1 powyżej jest Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza z siedzibą w Gdyni (81-381), ul. Bema 26, kontakt e-mail: sekretariat@teatrgombrowicza.art.pl,
b) Teatr wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@teatrgombrowicza.art.pl lub pisemnie na adres Teatru z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”,
c) dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności w celu: identyfikacji uczestnika, oznaczenia Utworu, wyłonienia i publicznego ogłoszenia finalistów i laureata, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia Nagrody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), udzielenia i realizacji Licencji do Utworu, o której mowa w §8 Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz ewentualnego dochodzenia lub odpierania roszczeń wynikających z tej Licencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania Konkursu, czas obowiązywania Licencji, a po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z Licencją oraz przez czas określony przepisami podatkowymi i przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej,
e) dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów o świadczenie usług. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie, w tym niezbędne do udzielenia i realizacji Licencji;
f) w zakresie i z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów prawa, w tym RODO, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych,
g) informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się także na stronie internetowej Teatru: www.teatrgombrowicza.art.pl/RODO.pdf.
§10 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Kodeks cywilny oraz ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Teatrowi przysługuje prawo dokonywania zmian w Regulaminie, które obowiązują po ich ogłoszeniu na stronie internetowej Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej www.gnd.art.pl/regulamin/.
3. Ostateczne decyzje w sprawie interpretacji Regulaminu oraz w sprawach nieuregulowanych Regulaminem i dotyczących Konkursu, należą do Teatru.
4. Teatr jako organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub usługi poczty elektronicznej, z której korzystać będą osoby uczestniczące w Konkursie. Teatr nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez osoby uczestniczące w Konkursie.
5. Integralną część Regulaminu stanowi załącznik nr 1 „Zgłoszenie udziału w Konkursie”.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.10.2020 r. Z tym dniem traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną.

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni

Zgłoszenie udziału w konkursie

Najnowsze aktualności

 

Żegnamy Jerzego Stuhra

Żegnamy Jerzego Stuhra (18.04.1947 – 9.07.2024)

Z ogromnym smutkiem przyjmujemy informację, że zmarł Jerzy Stuhr. Wspaniały aktor, polonista, profesor sztuk teatralnych, wieloletni juror Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej.