Konkurs Nordea Foto – Scena Letnia w obiektywie

Więcej informacji na stronie Nordea Bank Polska:
Nordea Foto – Scena Letnia w obiektywie 2013

Regulamin konkursu

§1
Nordea Bank Polska S.A. ogłasza Konkurs na najlepsze fotografie Sceny Letniej Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, w sezonie 2013. Konkurs trwa od 29.06.2013 r. do 07.08.2013 r.

§2
W Konkursie mogą uczestniczyć wszyscy fotografujący, zarówno fotograficy profesjonaliści, jak i amatorzy.
1. Pod pojęciem „fotograficy profesjonaliści” rozumie się osoby, które zawodowo związane są z fotografią, pobierają honoraria z tytułu wykonywania fotografii, współpracują z agencjami fotograficznymi lub wydawnictwami w zakresie wykonywania fotografii na zlecenie.
2. Pod pojęciem „fotografików amatorów” rozumie się osoby, które nie świadczą zawodowo usług związanych z fotografią, nie pobierają honorarium za wykonane fotografie, nie współpracują z agencjami fotograficznymi i wydawnictwami w zakresie wykonywania fotografii na zlecenie.

§3
1. Każdy uczestnik może zgłosić zdjęcia pojedyncze lub fotoreportaże (do 5 fotografii) w formacie min.15 x 21 cm – max. 30 x 40 cm. Dopuszczalne są również wydruki zdjęć z zapisu cyfrowego. Koszty wykonania odbitek oraz przesyłki zdjęć ponoszą zgłaszający.
2. Niedozwolone jest używanie programów graficznych w celu zmiany treści zdjęcia.
3. Dopuszczalne jest używanie programów graficznych tylko i wyłącznie do podkręcenia kolorów zdjęcia.
4. Do konkursu można zgłosić zdjęcia tylko i wyłącznie wykonane w sezonie letnim 2013 r.

§4
1. Prace należy przesyłać do Centrali Nordea Bank Polska S.A., Departament Marketingu i Komunikacji, ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, najpóźniej do 07.08.2013 r. włącznie z dopiskiem na kopercie ,,Nordea Foto”.
2. O dotrzymaniu terminu zgłaszania prac decyduje data otrzymania przesyłki przez Departament Marketingu i Komunikacji.
3. Dopuszcza się również dostarczenie prac osobiście do Centrali Nordea Bank Polska S.A., przy ul. Kieleckiej 2 w Gdynia. Prace należy pozostawić w recepcji Banku.

§5
Zdjęcia powinny być opatrzone pseudonimem, kolejnym numerem zdjęcia i określeniem „profesjonalny” dla zdjęć nadesłanych przez fotografika profesjonalistę lub „amator” dla zdjęć nadesłanych przez fotografika amatora. Brak określenia „profesjonalny” lub „amator” w opisie zdjęcia, spowoduje, że prace nie będą brały udziału w konkursie. Do kompletu zdjęć należy dołączyć, w zamkniętej kopercie, opatrzonej pseudonimem, dane o autorze (imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon komórkowy oraz płytkę lub pamięć USB ze zdjęciami).

§6
Nadesłanie zdjęć na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i przeniesieniem na Bank autorskich praw majątkowych do zdjęć obejmujących ich nieodpłatną prezentację publiczną, a w szczególności na wystawie w Teatrze Miejskim w Gdyni, w Oddziałach Nordea Bank Polska oraz ich publikację w gazetach tylko i wyłącznie jako materiał promocyjny Konkursu bez uiszczania honorarium autorskiego oraz bez ich oznaczenia nazwiskiem autora. Bank nie odsyła otrzymanych prac.

§7
Jury, powołane przez Organizatora Konkursu, wyłoni zwycięzcę Konkursu oraz dokona wyboru fotografii, które zostaną zaprezentowane m.in. na wystawach w siedzibie Teatru Miejskiego w Gdyni oraz w placówkach Nordea Bank Polska.

§8
Udział w wystawach pokonkursowych jest wyróżnieniem.

§9
Od decyzji jury nie przysługuje żadne odwołanie.

§10
Ogłoszenie wyników Konkursu będzie miało miejsce podczas gali zamknięcia Sceny Letniej Teatru Miejskiego w Gdyni, która odbędzie się 11 sierpnia 2013 r. na plaży w Gdyni Orłowie. Nadesłanie zdjęć na Konkurs stanowi jednocześnie zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych w trakcie ogłoszenia wyników.

§11
Organizator przyznaje następujące nagrody:
1) jedną nagrodę główną dla fotografika profesjonalisty w wysokości 3 330 zł brutto
2) jedno wyróżnienie dla fotografika profesjonalisty w formie kuponu na zakup sprzętu fotograficznego o wartości 1 000 zł brutto oraz nagrodę pieniężną w wysokości 115 zł.
3) jedną nagrodę główną dla fotografika amatora w wysokości 2 220 zł brutto
4) jedno wyróżnienie dla fotografika amatora w formie kuponu na zakup sprzętu fotograficznego o wartości 1 000 zł brutto oraz nagrodę pieniężną w wysokości 115 zł.
Od nagród, o których mowa w §11 zostanie potrącony zryczałtowany podatek od wygranych. Pobraniem i odprowadzeniem podatku zajmie się Organizator Konkursu.

Jury ma prawo do innego podziału nagród w ramach łącznej kwoty przeznaczonej na nagrody.

§12
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprezentowania, wybranych przez jury, prac na wystawie współorganizowanej przez Teatr Miejski i Nordea Bank Polska S.A.
2. O wystawie wszyscy wyróżnieni zostaną poinformowani telefonicznie.

Najnowsze aktualności