Ogłoszenie 6. edycji konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek ogłasza VI edycję
ogólnopolskiego konkursu o

GDYŃSKĄ
NAGRODĘ
DRAMATURGICZNĄ

dla najlepszej sztuki przeznaczonej na scenę dramatyczną, napisanej po polsku przez żyjącego autora. Do konkursu mogą zostać zgłoszone utwory, które zostały napisane w okresie 12 miesięcy przed terminem nadsyłania prac. Termin nadsyłania prac upływa 31 marca 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Nagroda wynosi 50 tys. zł brutto. Finał konkursu odbędzie się w listopadzie 2013 roku podczas VIII Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port.
Zgłoszenia do konkursu dokonuje autor sztuki lub osoba przez niego upoważniona, przesyłając jej wydruk w trzech egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną (zapisaną w formacie doc) na adres:

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza
ul. Bema 26, 81- 381 Gdynia
z dopiskiem: GDYŃSKA NAGRODA DRAMATURGICZNA.

Warunkiem dopuszczenia utworu do konkursu jest dołączenie własnoręcznie podpisanego przez autora zgłoszenia. Wzór zgłoszenia oraz regulamin konkursu znajdują się na stronach internetowych: www.teatrgombrowicza.art.pl oraz www.gnd.art.pl.

REGULAMIN KONKURSU O GDYŃSKĄ NAGRODĘ DRAMATURGICZNĄ

§1 Organizatorzy konkursu

1. Inicjatorem i fundatorem ogólnopolskiego konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną [Nagroda] jest Gmina Gdynia [Gmina]. Partnerem Gminy w organizacji konkursu jest Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni [Teatr].
2. Konkurs organizowany jest w powiązaniu z Festiwalem Polskich Sztuk Współczesnych R@Port.

§2 Nagroda

1. Nagroda jest przyznawana corocznie za najlepszą sztukę przeznaczoną na scenę dramatyczną.
2. Nagrodę stanowi statuetka i 50 000 złotych brutto.
3. Zwycięzcą Konkursu może być tylko jeden utwór.
4. W przypadku, gdy zwycięski utwór został napisany przez współautorów, nagrodę stanowi statuetka oraz 50 000 złotych brutto dzielone pomiędzy współautorów w równym stopniu.
5. Teatrowi przysługuje prawo do premierowego wystawienia jednego z pięciu utworów zakwalifikowanych do finału, w kolejnym sezonie artystycznym.

§3 Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Do konkursu mogą zostać zgłoszone utwory przeznaczone na scenę dramatyczną, napisane po polsku przez żyjącego autora.
2. Do konkursu mogą zostać zgłoszone utwory, które zostały napisane w okresie 12 miesięcy przed terminem nadsyłania prac określonym poniżej w ust. 7 niniejszego paragrafu.
3. Jeden autor może zgłosić do konkursu nie więcej niż dwa utwory. Każdy utwór wymaga oddzielnego zgłoszenia.
4. Pisemnego zgłoszenia do udziału w konkursie dokonuje autor utworu zgodnie ze wzorem zgłoszenia stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
5. Do zgłoszenia należy dołączyć wydruk komputerowy utworu w trzech egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną (zapisaną w formacie doc).
6. Zgłoszenie należy przesłać na adres: Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza, ul. Bema 26, 81-381 Gdynia, z dopiskiem: GDYŃSKA NAGRODA DRAMATURGICZNA.
7. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 marca każdego roku. O przesłaniu zgłoszenia w terminie decyduje data stempla pocztowego.
8. Z udziału w konkursie wyklucza się utwory, których autorami (współautorami) są członkowie Kapituły Nagrody, członkowie Komisji Artystycznej oraz przedstawiciele Teatru.
9. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu. Regulamin konkursu można pobrać ze strony internetowej Teatru.

§4 Przebieg konkursu

1. Laureat Nagrody wyłaniany jest w procedurze konkursowej. Konkurs składa się z trzech etapów:
a) pierwszy etap:
Komisja Artystyczna dokonuje wstępnej oceny walorów artystycznych nadesłanych utworów, dopuszczając do kolejnego etapu co najmniej jedną czwartą spośród nich.
b) drugi etap:
Kapituła Nagrody wybiera do pięciu utworów, które przechodzą do finału;
c) trzeci etap (finał):
Kapituła Nagrody rozstrzyga konkurs przez wskazanie jednego kandydata do Nagrody.
2. Nagrodę przyznaje Prezydent Miasta Gdyni na wniosek Kapituły Nagrody.
3. O zakwalifikowaniu do finału, finaliści zostaną powiadomieni poprzez korespondencję elektroniczną. Lista utworów zakwalifikowanych do finału zostanie podana do publicznej wiadomości we wrześniu, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Teatru.
4. Teatr przewiduje publiczną prezentację utworów zakwalifikowanych do finału w formie czytania / szkicu scenicznego oraz ich publikację książkową.
5. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest w listopadzie. Wręczenie Nagrody odbędzie się podczas Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port.

§5 Komisja Artystyczna

1. Zadaniem Komisji Artystycznej jest wstępna ocena nadesłanych utworów i wyłonienie spośród nich co najmniej jednej czwartej – pod obrady Kapituły Nagrody.
2. Członków Komisji Artystycznej powołuje i odwołuje Koordynator konkursu.

§6 Kapituła Nagrody

1. Zadaniem Kapituły Nagrody jest:
a) wyłonienie spośród propozycji zgłoszonych przez Komisję Artystyczną do pięciu utworów, które przechodzą do finału;
b) rozstrzygnięcie konkursu poprzez wskazanie jednego kandydata do Nagrody.
2. Członków Kapituły powołuje Prezydent Miasta Gdyni.
3. Członkostwo w Kapitule ma charakter kadencyjny. Kadencja trwa trzy lata.
4. Przewodniczącego Kapituły członkowie Kapituły wybierają spośród siebie na okres jednego roku. Przewodniczący kieruje pracami Kapituły i przewodniczy jej obradom.
5. Kapituła podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał. Do podjęcia uchwały potrzebna jest obecność ponad 50% członków Kapituły. W razie równego podziału głosów decyduje głos przewodniczącego.
6. Członek Kapituły, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu, przedstawia na piśmie swoje propozycje, stosownie do celu i przedmiotu posiedzenia, z wyłączeniem pisemnego złożenia głosu.
7. Sprawami organizacyjnymi Kapituły zajmuje się sekretarz Kapituły do którego obowiązków należy m.in.:
a) przygotowywanie materiałów informacyjnych dla członków Kapituły;
b) protokołowanie obrad;
c) stały kontakt z członkami Kapituły, w tym powiadamianie o terminach spotkań i porządku obrad,
d) pełnienie wszelkich czynności wykonawczych wynikających z bieżących prac Kapituły i podejmowanych przez Kapitułę decyzji.
8. Sekretarz Kapituły nie jest członkiem Kapituły Nagrody i nie ma prawa głosu w jej pracach.

§7 Koordynacja konkursu

1. Funkcję Koordynatora konkursu pełni Dyrektor Artystyczny Teatru.
2. Do zadań Koordynatora konkursu należy:
a) planowanie budżetu konkursu oraz kontrola nad jego prawidłowym wykorzystaniem;
b) powołanie Komisji Artystycznej;
c) powołanie sekretarza Kapituły;
d) powołanie Biura Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, odpowiedzialnego za realizację poszczególnych zadań, w tym za przeprowadzenie procedury konkursowej, organizację spotkań finalistów konkursu z publicznością połączonych z prezentacją wyróżnionych dramatów, organizację uroczystości wręczenia Nagrody, jak również za propagowanie jej idei i wszelkie działania promocyjne;
e) podejmowanie decyzji w sprawach zakwalifikowania utworu do Konkursu.
3. Prezydent Miasta Gdyni udziela Dyrektorowi Artystycznemu Teatru uprawnienia do podejmowania, w uzgodnieniu z Wydziałem Kultury, decyzji w sprawach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§8 Postanowienia końcowe

1. Teatr jako organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub usługi poczty elektronicznej, z której korzystać będą osoby uczestniczące w konkursie. Teatr nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez osoby uczestniczące w konkursie.
2. Osoby uczestniczące w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Teatr ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia jego wyników.
3. Teatr nie zwraca nadesłanych utworów.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.02.2012 r.. Z tym dniem traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną.

Załącznik Nr 1 do REGULAMINU
GDYŃSKIEJ NAGRODY DRAMATURGICZNEJ

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
O GDYŃSKĄ NAGRODĘ DRAMATURGICZNĄ

1. Imię i nazwisko Autora Utworu:

2. Tytuł Utworu:

3. Data (miesiąc i rok) powstania Utworu:

4. Dane kontaktowe (adres do korespondencji, telefon, e-mail):

5. Załączniki do Zgłoszenia:
a) wydruk komputerowy Utworu w trzech egzemplarzach,
b) wersja elektroniczna Utworu (zapis w formacie doc).

6. Oświadczam, że przysługują mi autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe do Utworu załączonego do Zgłoszenia i udział w konkursie o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną nie narusza praw osób trzecich.

7. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej i akceptuję jego warunki.

8. Oświadczam, że informacje podane przeze mnie w Zgłoszeniu są zgodne z prawdą.

9. Oświadczam, iż w związku ze Zgłoszeniem do udziału w konkursie o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną wyrażam zgodę na bezpłatne przeniesienie na Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni majątkowych praw autorskich do Utworu załączonego do Zgłoszenia, na podanych niżej polach eksploatacji:
1) powielanie Utworu w zakresie wynikającym z prac Kapituły Nagrody,
2) zamieszczenie elektronicznej wersji Utworu w bazie sztuk na stronie internetowej Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej – w wypadku zakwalifikowania do drugiego etapu konkursu,
3) publiczna prezentacja Utworu w formie czytania / szkicu scenicznego – w wypadku zakwalifikowania do finału konkursu,
4) publikacja książkowa Utworu w antologii dramatu – w wypadku zakwalifikowania do finału konkursu.

Data Podpis Autora (czytelny)

Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail: info@teatrgombrowicza.art.pl, produkcja@teatrgombrowicza.art.pl.

Najnowsze aktualności

 

Żegnamy Jerzego Stuhra

Żegnamy Jerzego Stuhra (18.04.1947 – 9.07.2024)

Z ogromnym smutkiem przyjmujemy informację, że zmarł Jerzy Stuhr. Wspaniały aktor, polonista, profesor sztuk teatralnych, wieloletni juror Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej.