Ogłoszenie 7. edycji konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną

Zmiana terminu przyszłorocznego konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, jako organizator konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną informuje, że przyszłoroczna, siódma edycja konkursu o GND odbędzie się w maju 2014 roku. Zmiana dotychczasowego listopadowego terminu na maj dotyczy również Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port.

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek ogłasza VII edycję
ogólnopolskiego konkursu o
GDYŃSKĄ NAGRODĘ DRAMATURGICZNĄ

dla najlepszej sztuki przeznaczonej na scenę dramatyczną, napisanej po polsku przez żyjącego autora. Do konkursu mogą zostać zgłoszone utwory, które zostały napisane w okresie 12 miesięcy przed terminem nadsyłania prac. Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2013 (decyduje data stempla pocztowego).

Nagroda wynosi 50 tys. zł brutto. Finał konkursu odbędzie się w maju 2014 roku podczas IX Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port.
Zgłoszenia do konkursu dokonuje autor sztuki lub osoba przez niego upoważniona, przesyłając jej wydruk w trzech egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną (zapisaną w formacie doc) na adres:

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza
ul. Bema 26, 81- 381 Gdynia
z dopiskiem: GDYŃSKA NAGRODA DRAMATURGICZNA.

Warunkiem dopuszczenia utworu do konkursu jest dołączenie własnoręcznie podpisanego przez autora zgłoszenia. Wzór zgłoszenia oraz regulamin konkursu znajdują się na stronach internetowych: www.teatrgombrowicza.art.pl oraz www.gnd.art.pl.

Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail: info@teatrgombrowicza.art.pl, produkcja@teatrgombrowicza.art.pl.

REGULAMIN GDYŃSKIEJ NAGRODY DRAMATURGICZNEJ

§1 Organizatorzy konkursu

1. Inicjatorem i fundatorem ogólnopolskiego konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną [Nagroda] jest Gmina Gdynia [Gmina]. Partnerem Gminy w organizacji konkursu jest Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni [Teatr].
2. Konkurs organizowany jest w powiązaniu z Festiwalem Polskich Sztuk Współczesnych R@Port.
§2 Nagroda

1. Nagroda jest przyznawana corocznie za najlepszą sztukę przeznaczoną na scenę dramatyczną.
2. Nagrodę stanowi statuetka i 50 000 złotych brutto.
3. Zwycięzcą Konkursu może być tylko jeden utwór.
4. W przypadku, gdy zwycięski utwór został napisany przez współautorów, nagrodę stanowi statuetka oraz 50 000 złotych brutto dzielone pomiędzy współautorów w równym stopniu.
5. Teatrowi przysługuje prawo do premierowego wystawienia jednego z pięciu utworów zakwalifikowanych do finału, w kolejnym sezonie artystycznym.
§3 Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Do konkursu mogą zostać zgłoszone utwory przeznaczone na scenę dramatyczną, napisane po polsku przez żyjącego autora.
2. Do konkursu mogą zostać zgłoszone utwory, które zostały napisane w okresie 12 miesięcy przed terminem nadsyłania prac określonym poniżej w ust. 7 niniejszego paragrafu.
3. Jeden autor może zgłosić do konkursu nie więcej niż dwa utwory. Każdy utwór wymaga oddzielnego zgłoszenia.
4. Pisemnego zgłoszenia do udziału w konkursie dokonuje autor utworu zgodnie ze wzorem zgłoszenia stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
5. Do zgłoszenia należy dołączyć wydruk komputerowy utworu w trzech egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną (zapisaną w formacie doc).
6. Zgłoszenie należy przesłać na adres: Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza, ul. Bema 26, 81-381 Gdynia, z dopiskiem: GDYŃSKA NAGRODA DRAMATURGICZNA.
7. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 grudnia każdego roku. O przesłaniu zgłoszenia w terminie decyduje data stempla pocztowego.
8. Z udziału w konkursie wyklucza się utwory, których autorami (współautorami) są członkowie Kapituły Nagrody, członkowie Komisji Artystycznej oraz przedstawiciele Teatru.
9. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu. Regulamin konkursu można pobrać ze strony internetowej Teatru.
§4 Przebieg konkursu

1. Laureat Nagrody wyłaniany jest w procedurze konkursowej. Konkurs składa się z trzech etapów:
a) pierwszy etap: Komisja Artystyczna dokonuje wstępnej oceny walorów artystycznych nadesłanych utworów, dopuszczając do kolejnego etapu co najmniej jedną czwartą spośród nich.
b) drugi etap: Kapituła Nagrody wybiera do pięciu utworów, które przechodzą do finału;
c) trzeci etap (finał): Kapituła Nagrody rozstrzyga konkurs przez wskazanie jednego kandydata do Nagrody.
2. Nagrodę przyznaje Prezydent Miasta Gdyni na wniosek Kapituły Nagrody.
3. O zakwalifikowaniu do finału, finaliści zostaną powiadomieni poprzez korespondencję elektroniczną. Lista utworów zakwalifikowanych do finału zostanie podana do publicznej wiadomości w lutym, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Teatru.
4. Teatr przewiduje publiczną prezentację utworów zakwalifikowanych do finału w formie czytania / szkicu scenicznego oraz ich publikację książkową.
5. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest w maju. Wręczenie Nagrody odbędzie się podczas Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port.
§5 Komisja Artystyczna

1. Zadaniem Komisji Artystycznej jest wstępna ocena nadesłanych utworów i wyłonienie spośród nich co najmniej jednej czwartej – pod obrady Kapituły Nagrody.
2. Członków Komisji Artystycznej powołuje i odwołuje Koordynator konkursu.

§6 Kapituła Nagrody

1. Zadaniem Kapituły Nagrody jest:
a) wyłonienie spośród propozycji zgłoszonych przez Komisję Artystyczną do pięciu utworów, które przechodzą do finału;
b) rozstrzygnięcie konkursu poprzez wskazanie jednego kandydata do Nagrody.
2. Członków Kapituły powołuje Prezydent Miasta Gdyni.
3. Członkostwo w Kapitule ma charakter kadencyjny. Kadencja trwa trzy lata.
4. Przewodniczącego Kapituły członkowie Kapituły wybierają spośród siebie na okres jednego roku. Przewodniczący kieruje pracami Kapituły i przewodniczy jej obradom.
5. Kapituła podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał. Do podjęcia uchwały potrzebna jest obecność ponad 50% członków Kapituły. W razie równego podziału głosów decyduje głos przewodniczącego.
6. Członek Kapituły, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu, przedstawia na piśmie swoje propozycje, stosownie do celu i przedmiotu posiedzenia, z wyłączeniem pisemnego złożenia głosu.
7. Sprawami organizacyjnymi Kapituły zajmuje się sekretarz Kapituły do którego obowiązków należy m.in.:
a) przygotowywanie materiałów informacyjnych dla członków Kapituły;
b) protokołowanie obrad;
c) stały kontakt z członkami Kapituły, w tym powiadamianie o terminach spotkań i porządku obrad,
d) pełnienie wszelkich czynności wykonawczych wynikających z bieżących prac Kapituły i podejmowanych przez Kapitułę decyzji.
8. Sekretarz Kapituły nie jest członkiem Kapituły Nagrody i nie ma prawa głosu w jej pracach.
§7 Koordynacja konkursu

1. Funkcję Koordynatora konkursu pełni Dyrektor Artystyczny Teatru.
2. Do zadań Koordynatora konkursu należy:
a) planowanie budżetu konkursu oraz kontrola nad jego prawidłowym wykorzystaniem;
b) powołanie Komisji Artystycznej;
c) powołanie sekretarza Kapituły;
d) powołanie Biura Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, odpowiedzialnego za realizację poszczególnych zadań, w tym za przeprowadzenie procedury konkursowej, organizację spotkań finalistów konkursu z publicznością połączonych z prezentacją wyróżnionych dramatów, organizację uroczystości wręczenia Nagrody, jak również za propagowanie jej idei i wszelkie działania promocyjne;
e) podejmowanie decyzji w sprawach zakwalifikowania utworu do Konkursu.
3. Prezydent Miasta Gdyni udziela Dyrektorowi Artystycznemu Teatru uprawnienia do podejmowania, w uzgodnieniu z Wydziałem Kultury, decyzji w sprawach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu.
§8 Postanowienia końcowe

1. Teatr jako organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub usługi poczty elektronicznej, z której korzystać będą osoby uczestniczące w konkursie. Teatr nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez osoby uczestniczące w konkursie.
2. Osoby uczestniczące w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Teatr ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia jego wyników.
3. Teatr nie zwraca nadesłanych utworów.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.10.2013 r.. Z tym dniem traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną.

Załącznik Nr 1 do REGULAMINU
GDYŃSKIEJ NAGRODY DRAMATURGICZNEJ

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
O GDYŃSKĄ NAGRODĘ DRAMATURGICZNĄ

1. Imię i nazwisko Autora Utworu:

2. Tytuł Utworu:

3. Data (miesiąc i rok) powstania Utworu:

4. Dane kontaktowe (adres do korespondencji, telefon, e-mail):

5. Załączniki do Zgłoszenia:
a) wydruk komputerowy Utworu w trzech egzemplarzach,
b) wersja elektroniczna Utworu (zapis w formacie doc).

6. Oświadczam, że przysługują mi autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe do Utworu załączonego do Zgłoszenia i udział w konkursie o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną nie narusza praw osób trzecich.

7. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej i akceptuję jego warunki.

8. Oświadczam, że informacje podane przeze mnie w Zgłoszeniu są zgodne z prawdą.

9. Oświadczam, iż w związku ze Zgłoszeniem do udziału w konkursie o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną wyrażam zgodę na bezpłatne przeniesienie na Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni majątkowych praw autorskich do Utworu załączonego do Zgłoszenia, na podanych niżej polach eksploatacji:
1) powielanie Utworu w zakresie wynikającym z prac Kapituły Nagrody,
2) zamieszczenie elektronicznej wersji Utworu w bazie sztuk na stronie internetowej Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej – w wypadku zakwalifikowania do drugiego etapu konkursu,
3) publiczna prezentacja Utworu w formie czytania / szkicu scenicznego – w wypadku zakwalifikowania do finału konkursu,
4) publikacja książkowa Utworu w antologii dramatu – w wypadku zakwalifikowania do finału konkursu.

Data Podpis Autora (czytelny)

Najnowsze aktualności

 

Żegnamy Jerzego Stuhra

Żegnamy Jerzego Stuhra (18.04.1947 – 9.07.2024)

Z ogromnym smutkiem przyjmujemy informację, że zmarł Jerzy Stuhr. Wspaniały aktor, polonista, profesor sztuk teatralnych, wieloletni juror Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej.