Regulamin konkursu na Facebook’u

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO NA OFICJALNYM PROFILU TEATR MIEJSKIEGO IM. WITOLDA GOMBROWICZA W GDYNI NA FACEBOOKU

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej „Konkursem”, na oficjalnym profilu Teatru Miejskiego jest Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni z siedzibą na ul. Bema 26 81-381 Gdynia, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji Konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia Konkursu na łamach serwisu.
3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
4. Konkurs organizowany jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook.
5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
6. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/teatmiejskigdynia (zwanej dalej “Fanpage”).
7. Konkurs trwa od umieszczenia postu konkursowego do umieszczenia w komentarzu pod postem informacji o rozstrzygnięciu.

§2 UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami konkursu są osoby posiadające konto osobowe na portalu Facebook, zwane dalej „Uczestnikami”.
2. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie na następujących zasadach:
a) osoby, które ukończyły 16 lat, mogą przystąpić do udziału w Konkursie po uzyskaniu zgody opiekuna prawnego;
b) osoby, które nie ukończyły 16 lat, nie mogą samodzielnie przystąpić do udziału w Konkursie – w ich imieniu zgłoszenia konkursowe mogą składać ich opiekunowie prawni.
3. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko] na potrzeby konkursu.
5. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

§3 ZASADY KONKURSU
1. Aby wziąć udział w konkursie należy zamieścić (w formie komentarza pod Postem konkursowym) poprawne rozwiązanie (odpowiedź) na pytanie przedstawione w treści posta konkursowego na Fanpage’u Organizatora oraz udostępnić ww post.
2. Organizator dopuszcza podanie w wiadomości imienia i nazwiska osoby wskazanej przez Uczestnika do odbioru nagród.
3. Organizator skontaktuje się z losowo wybranymi Uczestnikami, którzy spełnili powyższe wymagania, wysyłając wiadomość z informacją o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody.
4. Konkurs trwa od publikacji posta z informacją o konkursie do ogłoszenia w komentarzu informacji o rozstrzygnięciu konkursu.

§4 NAGRODY
1. W Konkursie przewidziano jedną nagrodę – dla osoby wyłonionej w sposób wskazany w §5.
2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie są zaproszenia na spektakl ,,Prawiek i inne czasy” w dniach 19-20.11.2022 r.
3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Organizatora.
4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§5 KOMISJA KONKURSOWA
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową (zwaną dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą przedstawiciele Biura Promocji TMWG. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

§6 REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu.
3. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane [wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego] na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 3 dni od zakończenia konkursu.
4. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 5 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego
6. Regulamin do wglądu umieszczony został na stronie Organizatora pod adresem: http://www.teatrgombrowicza.art.pl/.

Najnowsze aktualności

 

Żegnamy Jerzego Stuhra

Żegnamy Jerzego Stuhra (18.04.1947 – 9.07.2024)

Z ogromnym smutkiem przyjmujemy informację, że zmarł Jerzy Stuhr. Wspaniały aktor, polonista, profesor sztuk teatralnych, wieloletni juror Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej.