Regulamin konkursu na Facebook’u oraz Instagramie

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej „Konkursem”, na oficjalnym profilu Teatru Miejskiego jest Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni z siedzibą na ul. Bema 26 81-381 Gdynia, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Serwis Facebook.com oraz Instagram.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook oraz Instagram nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji Konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia Konkursu na łamach serwisu.
3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
4. Konkurs organizowany jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook oraz portalu internetowego Instagram.
5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
6. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/teatmiejskigdynia oraz www.instagram.com/teatrgombrowicza/ (zwanej dalej “Fanpage”).
7. Konkurs trwa od umieszczenia postu konkursowego do umieszczenia w komentarzu pod postem informacji o rozstrzygnięciu.

§2 UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami konkursu są osoby posiadające konto osobowe na portalach Facebook oraz Instagram, zwane dalej „Uczestnikami”.
2. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie na następujących zasadach:
a) osoby, które ukończyły 16 lat, mogą przystąpić do udziału w Konkursie po uzyskaniu zgody opiekuna prawnego;
b) osoby, które nie ukończyły 16 lat, nie mogą samodzielnie przystąpić do udziału w Konkursie – w ich imieniu zgłoszenia konkursowe mogą składać ich opiekunowie prawni.
3. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko] na potrzeby konkursu.
5. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zwalnia Facebook/Instagram z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

§3 ZASADY KONKURSU
1. Aby wziąć udział w konkursie należy zamieścić (w formie komentarza pod postem konkursowym) odpowiedź na pytanie przedstawione w treści posta konkursowego na Fanpage’u oraz udostępnić publicznie ww post na Facebooku/udostępnić w relacji na Instagramie.
2. Organizator dopuszcza podanie w wiadomości imienia i nazwiska osoby wskazanej przez Uczestnika do odbioru nagród.
3. Organizator skontaktuje się z wybranymi przez komisję Uczestnikami, którzy spełnili powyższe wymagania, wysyłając wiadomość z informacją o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody.
4. Konkurs trwa od publikacji posta z informacją o konkursie do ogłoszenia w komentarzu informacji o rozstrzygnięciu konkursu.

§4 NAGRODY
1. W Konkursie przewidziano jedną nagrodę – dla osoby wyłonionej w sposób wskazany w §5.
2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie są zaproszenia na spektakl ,,Prawiek i inne czasy”.
3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook oraz Instagram, na profilu Organizatora.
4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§5 KOMISJA KONKURSOWA
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową (zwaną dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą przedstawiciele Biura Promocji TMWG. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

§6 REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu.
3. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane [wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego] na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 3 dni od zakończenia konkursu.
4. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 5 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego
6. Regulamin do wglądu umieszczony został na stronie Organizatora pod adresem: http://www.teatrgombrowicza.art.pl/.

Najnowsze aktualności

 

Zmiany w organizacji ruchu

W związku z organizowanym w Gdyni półmaratonem 18 maja (sobota) w godzinach wieczornych nastąpią utrudnienia w ruchu.

 

FINAŁOWA PIĄTKA 17. KONKURSU O GDYŃSKĄ NAGRODĘ DRAMATURGICZNĄ 2024

„Błękitne oczy pełne miłości” Tomasza Mana, „Pierwsze razy” Marii Wojtyszko, „Tęsknię za domem” Radosława Maciąga, „Trylogia na Smutne Czasy” Małgorzaty Maciejewskiej, „W maju się nie umiera. Historia Barbary Sadowskiej” Piotra Rowickiego wśród najlepszych sztuk GND 2024!!!