23 września rusza IV edycja projektu edukacyjno-artystycznego „DRAMAT W SZKOLE”

We wrześniu 2013 roku w naszym Teatrze rusza IV edycja projektu edukacyjno-artystycznego DRAMAT W SZKOLE, towarzyszącego dwóm ogólnopolskim wydarzeniom kulturalnym: 8. Festiwalowi Polskich Sztuk Współczesnych R@Port oraz 6. Gdyńskiej Nagrodzie Dramaturgicznej.

Projekt, skierowany do uczniów z pięciu gdyńskich szkół średnich, ma na celu edukację teatralną oraz promocję współczesnej polskiej dramaturgii wśród młodzieży. Podczas IV edycji projektu, wzorem ubiegłych lat, zespoły przygotowują krótkie spektakle inspirowane jednym z pięciu dramatów, wytypowanych do finału „Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej” w dniu 12 września 2013 roku przez Kapitułę Konkursu.

Uroczysty finał projektu – pokaz konkursowych prezentacji odbędzie się w dniu 15 listopada 2013 o godzinie 11.00 na Dużej Scenie Teatru Miejskiego. Na zwycięską grupę, wybraną przez Jury powołane przez Teatr, czeka nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł brutto.

Spotkanie inaugurujące projekt, odbędzie się 23 września 2013 o godz. 15:00 na Dużej Scenie Teatru Miejskiego. Do połowy listopada, poszczególne grupy warsztatowe, będą pracowały pod opieką nauczycieli nad sceniczną realizacją wylosowanego dramatu. Dla wszystkich pięciu grup zostały również przewidziane indywidualne konsultacje artystyczne w siedzibie Teatru, które poprowadzą aktorzy Teatru Miejskiego w Gdyni.

Zgłoszenia chętnych grup są przyjmowane do dnia 15 września 2013 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Teatr Miejski im. W. Gombrowicza w Gdyni, ul. Bema 26, 81- 381 Gdynia
lub: edukacja@teatrgombrowicza.art.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę, adres i numer telefonu szkoły, liczbę uczestników oraz imię, nazwisko, telefon kontaktowy i adres e-mail opiekuna). Lista pięciu szkół, wybranych przez Teatr spośród wszystkich zgłoszeń, zostanie opublikowana na stronie organizatora po 15 wrześnie 2013. Szkoły zostaną również powiadomione indywidualnie o zakwalifikowaniu do projektu.

Wszystkie pytania dotyczące „Dramatu w szkole” należy kierować do opiekuna merytorycznego projektu Anny Zalewskiej-Uberman
(edukacja@teatrgombrowicza.art.pl; 514-538-643).

Regulamin projektu edukacyjno – artystycznego „Dramat w szkole”

§ 1 Organizator

Organizatorem i fundatorem projektu edukacyjno – artystycznego „Dramat w szkole” jest Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni. Projekt mający formułę konkursu, organizowany jest w powiązaniu z Gdyńską Nagrodą Dramaturgiczną oraz Festiwalem Polskich Sztuk Współczesnych R@Port w Gdyni.

§ 2 Cele

1. Projekt ma na celu promocję współczesnej dramaturgii polskiej wśród młodzieży oraz edukację teatralną.
2. Udział w projekcie polega na stworzeniu przez każdą z grup szkolnych spektaklu z wykorzystaniem dowolnej formy teatralnej, trwającego nie dłużej niż 20 minut, w oparciu o jeden z pięciu finałowych tekstów wyłonionych w konkursie o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną.
3. Każda grupa szkolna przygotowuje informację o autorze dramatu (do 3 minut) oraz program do spektaklu.

§ 3 Nagroda

1. Wszystkie grupy szkolne uczestniczące w projekcie otrzymują dyplomy.
2. Dla zwycięskiej grupy szkolnej wybieranej corocznie przyznawana jest nagroda w wysokości 1000 złotych brutto.
2. Nagroda zostanie przekazana w formie przelewu na konto szkoły zwycięskiej grupy szkolnej.

§ 4 Uczestnicy

1. Adresatami projektu jest młodzież z pięciu gdyńskich szkół średnich.
2. Projekt ma charakter grupowy. Każda szkoła może zgłosić do projektu tylko jedną grupę, złożoną z maksymalnie 15 osób.
3. O wyborze szkół zaangażowanych w projekt „Dramat w szkole” decyduje Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.

§ 5 Organizacja projektu

1. Zgłoszenia do projektu są przyjmowane do dnia 15 września każdego roku na adres:
Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni
81- 381 Gdynia, ul. Bema 26
z dopiskiem: DRAMAT W SZKOLE

lub drogą elektroniczną: edukacja@teatrgombrowicza.art.pl
2. Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie opublikowana na stronie Teatru po 15 września. Uczestnicy projektu zostaną również zawiadomieni przez organizatora.
3. Każda grupa szkolna (zespół) otrzymuje tekst dramatu w drodze losowania, które odbywa się po 15 września.
4. Zespoły wraz z nauczycielami pracują nad opracowaniem autorskiej wypowiedzi artystycznej do 15 listopada, pod opieką artystyczną pracowników Teatru (aktora i pedagoga teatru).
5. Zespoły są zobowiązane do przesłania zapotrzebowania technicznego spektaklu (np. oświetlenie, nagłośnienie, rzutnik multimedialny, rekwizyty, elementy scenografii) do 20 października.
6. Zespoły korzystające z podkładów muzycznych zobowiązane są do przygotowania nagrań na płytach CD zaopatrzonych w dokładny opis. Możliwe jest również wystawienie spektaklu z akompaniamentem na żywo.
7. Prezentacje wszystkich spektakli odbywają się na Dużej Scenie Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni po 14 listopada, podczas finału projektu „Dramat w szkole”.

§ 6 Jury

1. Prezentowane spektakle oceniane są przez jury w składzie co najmniej 3 osobowym, które każdorazowo powołuje organizator.
2. Jury ocenia spektakle kierując się następującymi kryteriami:
• adaptacja tekstu,
• interpretacja tekstu,
• budowanie sytuacji scenicznych,
• wybór niebanalnych form wyrazu artystycznego.
3. Jury wybiera laureata nagrody w głosowaniu. Każdemu z członków jury przysługuje jeden głos. Z obrad jury sporządza się protokół.
4. Protokół z obrad jury zostanie opublikowany na stronie internetowej Teatru do dnia 20 listopada.

Galeria

Najnowsze aktualności