Regulamin projektu edukacyjno – artystycznego DRAMAT W SZKOLE

§ 1 Organizator
Organizatorem i fundatorem projektu edukacyjno – artystycznego „Dramat w szkole” jest Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni. Projekt mający formułę konkursu, organizowany jest w powiązaniu z Gdyńską Nagrodą Dramaturgiczną oraz Festiwalem Polskich Sztuk Współczesnych R@port w Gdyni.

§ 2 Cele
1. Projekt ma na celu promocję współczesnej dramaturgii polskiej wśród młodzieży oraz edukację teatralną.
2. Udział w projekcie polega na stworzeniu przez każdą z grup szkolnych spektaklu z wykorzystaniem dowolnej formy teatralnej, trwającego nie dłużej niż 20 minut, w oparciu o jeden z pięciu finałowych tekstów wyłonionych w konkursie o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną.
3. Każda grupa szkolna przygotowuje informację o autorze dramatu (do 3 minut) oraz program do spektaklu.

§ 3 Nagroda
1. Wszystkie grupy szkolne uczestniczące w projekcie otrzymują dyplomy.
2. Dla zwycięskiej grupy szkolnej wybieranej corocznie przyznawana jest nagroda w wysokości 1000 złotych brutto.
2. Nagroda zostanie przekazana w formie przelewu na konto szkoły zwycięskiej grupy szkolnej.

§ 4 Uczestnicy
1. Adresatami projektu jest młodzież z pięciu gdyńskich szkół średnich.
2. Projekt ma charakter grupowy. Każda szkoła może zgłosić do projektu tylko jedną grupę, złożoną z maksymalnie 15 osób.
3. O wyborze szkół zaangażowanych w projekt „Dramat w szkole” decyduje Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.

§ 5 Organizacja projektu
1. Zgłoszenia do projektu są przyjmowane do dnia 15 września każdego roku na adres:
Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni
81- 381 Gdynia, ul. Bema 26
z dopiskiem: DRAMAT W SZKOLE

lub drogą elektroniczną: edukacja@teatrgombrowicza.art.pl
2. Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie opublikowana na stronie Teatru po 15 września. Uczestnicy projektu zostaną również zawiadomieni przez organizatora.
3. Każda grupa szkolna (zespół) otrzymuje tekst dramatu w drodze losowania, które odbywa się po 15 września.
4. Zespoły wraz z nauczycielami pracują nad opracowaniem autorskiej wypowiedzi artystycznej do 15 listopada, pod opieką artystyczną pracowników Teatru (aktora i pedagoga teatru).
5. Zespoły są zobowiązane do przesłania zapotrzebowania technicznego spektaklu (np. oświetlenie, nagłośnienie, rzutnik multimedialny, rekwizyty, elementy scenografii) do 20 października.
6. Zespoły korzystające z podkładów muzycznych zobowiązane są do przygotowania nagrań na płytach CD zaopatrzonych w dokładny opis. Możliwe jest również wystawienie spektaklu z akompaniamentem na żywo.
7. Prezentacje wszystkich spektakli odbywają się na Dużej Scenie Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni po 15 listopada, podczas finału projektu „Dramat w szkole”.

§ 6 Jury
1. Prezentowane spektakle oceniane są przez jury w składzie co najmniej 3 osobowym, które każdorazowo powołuje organizator.
2. Jury ocenia spektakle kierując się następującymi kryteriami:
• adaptacja tekstu,
• interpretacja tekstu,
• budowanie sytuacji scenicznych,
• wybór niebanalnych form wyrazu artystycznego.
3. Jury wybiera laureata nagrody w głosowaniu. Każdemu z członków jury przysługuje jeden głos. Z obrad jury sporządza się protokół.
4. Protokół z obrad jury zostanie opublikowany na stronie internetowej Teatru do dnia 20 listopada.

Najnowsze aktualności