REGULAMIN GND

REGULAMIN GND

§1 Organizator

Organizatorem i fundatorem ogólnopolskiego konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną [Nagroda] jest Gmina Gdynia [Gmina]. Partnerem Gminy w organizacji konkursu jest Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni [Teatr]. Konkurs organizowany jest w powiązaniu z Festiwalem Polskich Sztuk Współczesnych R@Port.
§2 Nagroda

1. Nagroda jest przyznawana corocznie za najlepszą sztukę przeznaczoną na scenę dramatyczną, napisaną po polsku przez żyjącego autora. Do konkursu będą kwalifikowane tylko te utwory, które nie były wcześniej wystawiane na scenie ani nagradzane w innych konkursach. Zakaz wystawiania utworu zgłoszonego do konkursu obowiązuje do dnia ogłoszenia jego wyników.
2. Nagrodę stanowią statuetka i 50 000 złotych brutto.
3. Laureatem Nagrody może być tylko jeden autor.
§3 Konkurs

1.Zgłoszenia do konkursu dokonuje autor sztuki lub osoba przez niego upoważniona, przesyłając jej wydruk komputerowy w trzech egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną (zapisaną w formacie doc), na adres:
Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza
ul. Bema 26
81-381 Gdynia

z dopiskiem: GDYŃSKA NAGRODA DRAMATURGICZNA

2. Warunkiem dopuszczenia utworu do konkursu jest dołączenie własnoręcznie podpisanego przez autora oświadczenia, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Termin nadsyłania prac upływa 31 marca każdego roku. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.
4. Z udziału w konkursie wyklucza się utwory, których autorami (współautorami) są członkowie Kapituły Nagrody, członkowie Komisji Artystycznej oraz przedstawiciele Organizatora.
5. Laureat Nagrody wyłaniany jest w procedurze konkursowej. Konkurs składa się z trzech etapów:
a) pierwszy etap: Komisja Artystyczna dokonuje wstępnej oceny walorów artystycznych nadesłanych utworów, dopuszczając do kolejnego etapu co najmniej jedną czwartą spośród nich.
b) drugi etap: Kapituła Nagrody wybiera do pięciu utworów, które przechodzą do finału;
c) trzeci etap: Kapituła Nagrody rozstrzyga konkurs przez wskazanie jednego kandydata do Nagrody.
6. Nagrodę przyznaje Prezydent Miasta Gdyni na wniosek Kapituły.

§4 Komisja Artystyczna

1. Zadaniem Komisji Artystycznej jest wstępna ocena nadesłanych utworów i wyłonienie spośród nich co najmniej jednej czwartej – pod obrady Kapituły.
2. Członków Komisji Artystycznej powołuje i odwołuje koordynator konkursu.
§5 Kapituła Nagrody

1. Zadaniem Kapituły jest:
a) wyłonienie spośród propozycji zgłoszonych przez Komisję Artystyczną do pięciu utworów, które przechodzą do finału;
b) rozstrzygnięcie konkursu poprzez wskazanie jednego kandydata do Nagrody.
2. Członków Kapituły powołuje Prezydent Miasta Gdyni.
3. Członkostwo w Kapitule ma charakter kadencyjny. Kadencja trwa trzy lata.
4.Przewodniczącego Kapituły członkowie Kapituły wybierają spośród siebie na okres jednego roku. Przewodniczący kieruje pracami Kapituły i przewodniczy jej obradom.
5.Kapituła podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał. Do podjęcia uchwały potrzebna jest obecność ponad 50% członków Kapituły. W razie równego podziału głosów decyduje głos przewodniczącego.
6.Członek Kapituły, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu, przedstawia na piśmie swoje propozycje, stosownie do celu i przedmiotu posiedzenia, z wyłączeniem pisemnego złożenia głosu.
7.Sekretarz Kapituły nie ma prawa głosu przy wyborze autorów nominowanych do finału i laureata Nagrody.
8.Do obowiązków sekretarza Kapituły należy:
a) przygotowywanie materiałów informacyjnych dla członków Kapituły;
b) protokołowanie obrad;
c) stały kontakt z członkami Kapituły, w tym powiadamianie o terminach spotkań i porządku obrad, pełnienie wszelkich czynności wykonawczych wynikających z bieżących prac Kapituły i podejmowanych przez Kapitułę decyzji.
§6 Koordynacja konkursu

1. Funkcję koordynatora konkursu pełni dyrektor Teatru.
2. Do zadań koordynatora konkursu należy:
a) planowanie budżetu konkursu oraz kontrola nad jego prawidłowym wykorzystaniem;
b) powołanie Komisji Artystycznej;
c) powołanie sekretarza Kapituły;
d) powołanie Biura Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, odpowiedzialnego za realizację poszczególnych zadań, w tym za przeprowadzenie procedury konkursowej, organizację spotkań finalistów konkursu z publicznością połączonych z prezentacją wyróżnionych dramatów, organizację uroczystości wręczenia Nagrody, jak również za propagowanie jej idei i wszelkie działania promocyjne.
3. Prezydent Miasta Gdyni udziela Dyrektorowi Teatru uprawnienia do podejmowania, w uzgodnieniu z Wydziałem Kultury, Rekreacji i Sportu, decyzji w sprawach nieobjętych postanowieniami niniejszego regulaminu.
§7 Wykorzystanie zgłoszonych utworów

1. Organizatorzy konkursu przewidują publiczną prezentację dramatów zakwalifikowanych do finału w formie czytania/szkicu scenicznego oraz ich publikację książkową.
2. Teatrowi przysługuje prawo do prapremierowego wystawienia utworu nagrodzonego w terminie roku od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
3. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest w listopadzie. Wręczenie Nagrody odbędzie się podczas Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@port.
§8 Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie utworu wraz z oświadczeniem do konkursu oznacza przyjęcie warunków uczestnictwa określonych niniejszym regulaminem.
2. Osoby uczestniczące w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia jego wyników.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podjęcia stosownego zarządzenia przez Prezydenta Miasta Gdyni.

Załącznik nr 1

Oświadczenie (należy pobrać, wydrukować, wypełnić i dołączyć do przesyłki konkursowej)

Załącznik Nr 1 do REGULAMINU
GDYŃSKIEJ NAGRODY DRAMATURGICZNEJ

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU
O GDYŃSKĄ NAGRODĘ DRAMATURGICZNĄ

§ 1
Ja, niżej podpisany, ………………………………………………………………………………………………… („Twórca”), oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej i akceptuję jego warunki.

§ 2
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na bezpłatne przeniesienie na Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni („Teatr”) jako organizatora konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną („Konkurs”) majątkowych praw autorskich do utworu pod tytułem: …………………………………………………………………………………………………………. („Utwór”) na podanych niżej polach eksploatacji:
1. zamieszczenie elektronicznej wersji Utworu w bazie sztuk na stronie internetowej Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej – w wypadku zakwalifikowania się do drugiego etapu Konkursu,
2. publiczna prezentacja Utworu w formie czytania/ szkicu scenicznego – w wypadku uzyskania nominacji do finału Konkursu,
3. zamieszczenie Utworu w antologii dramatu – w wypadku uzyskania nominacji do finału Konkursu.

§ 3
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przeniesienie na Teatr majątkowych praw autorskich do Utworu w zakresie jego pierwszego publicznego wystawienia w terminie roku od dnia rozstrzygnięcia konkursu z prawem do odrębnego honorarium autorskiego nie przekraczającego 20% wysokości nagrody głównej, z uprawnieniami do przeniesienia tego prawa przez Teatr na osoby trzecie – w wypadku wygrania Konkursu i zdobycia Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej.
§ 4
W ramach dozwolonego użytku zezwalam Teatrowi na powielanie Utworu w zakresie wynikającym z prac Kapituły Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej.

Data Czytelny podpis Twórcy

Najnowsze aktualności

 

Żegnamy Jerzego Stuhra

Żegnamy Jerzego Stuhra (18.04.1947 – 9.07.2024)

Z ogromnym smutkiem przyjmujemy informację, że zmarł Jerzy Stuhr. Wspaniały aktor, polonista, profesor sztuk teatralnych, wieloletni juror Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej.